Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

pierot
18:54
5605 ecc3 500
jak często?

February 10 2018

pierot
20:56
pierot
20:54
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
20:52
7021 fbd1 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaddrunk ddrunk

January 16 2018

pierot
17:23
— sure.

January 13 2018

pierot
20:20
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaserendipity6 serendipity6

December 01 2017

pierot
21:14
3754 537a
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viasawanna sawanna

November 29 2017

pierot
17:16
pierot
17:13
pierot
17:10
7216 a449
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaclerii clerii

November 26 2017

pierot
21:10
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska

November 15 2017

pierot
18:34
pierot
18:32
pierot
18:31
3108 1222

November 06 2017

pierot
17:52
5370 ff04 500
Reposted fromnyaako nyaako viaclerii clerii

October 07 2017

pierot
18:57
Reposted fromstrumienpola strumienpola vianuwanda nuwanda
pierot
18:39

September 23 2017

pierot
19:12
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul

September 22 2017

pierot
22:36
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamisery misery

September 17 2017

pierot
12:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl